اعضای شرکت

فواد سلطانیان (مدیر کنترل کیفی)
 
هوشمند محمدپور(امور مالی)
 
روجیار خراسان زاد(مسئول فروش)
 
احمد زمانی(مسئول کارگاه)
 
  فرزاد سلطانیان(مدیر اجرایی پروژه های معماری)
 بابک خورشیدی(مدیر آتلیه طراحی معماری)